Solvento Katowice o syndyku.

Kilka słów o osobie syndyka eksperci Kancelarii Solvento.

Kancelaria Solvento Katowice- udział syndyka w toku postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W naszej pracy często wyjaśniamy meandry i instytucje prawa upadłościowego naszym Klientom. Dziś, na blogu wyjaśnimy kim jest syndyk i czy jest taki straszny jak go niektórzy – zupełnie niepotrzebnie – malują. Zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznacza syndyka oraz wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi.

Próżno jednak szukać zarówno w treści ustawy definicji legalnej syndyka – przepisy prawa upadłościowego określają wyłącznie kto może pełnić przedmiotową funkcję. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy kim jest syndyk, jaka jest jego rola w toku postępowania upadłościowego, a także jakie posiada uprawnienia oraz jakie obowiązki ciążą na nim w związku z prowadzonym postępowaniem.

Kim jest syndyk w postępowaniu upadłościowym – wyjaśniają prawnicy Kancelarii Solvento w Katowicach.

Jak już wskazano powyżej, przepisy nie zawierają bezpośredniej odpowiedzi na pytanie kim jest syndyk. Zacząć od tego trzeba, że syndykiem może być osoba (najczęściej jest to osoba fizyczna, aczkolwiek może to być również spółka), która posiada tzw. licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Choć proces pozyskiwania licencji to nie jest miejsca na niniejszy wpis to jedynie wspomnieć trzeba, dość ogólnie, że musi to być osoba posiadająca doświadczenie w zarządzeni przedsiębiorstwem, niekarana po pozytywnie zaliczonym egzaminie prawniczym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na podstawie uregulowanych w ustawie uprawnień oraz obowiązków możemy stwierdzić, że jest to osoba, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego jako organ tego postępowania. Często mówi się o syndyku, jako o rzeczniku interesu wierzycieli. Jest to po prostu podmiot (osoba) prywatny, który pełni funkcje publiczne na rzecz wierzycieli.

Wybór syndyka.

Wiemy zatem, że syndykiem jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego jako organ tego postępowania. Natomiast w jaki sposób sąd dokonuje wyboru osoby na tę funkcję w konkretnej sprawie. Mianowicie wybór syndyka winien przebiegać losowo przy uwzględnieniu liczby spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje. Przepisy ustawy prawo upadłościowe poza powyższymi kryteriami zawierają również katalog przesłanek negatywnych, w których dana osoba nie może pełnić funkcji syndyka. Innymi słowy ustawy mówi nam, kto nie może być syndykiem w danym postępowaniu.

Syndykiem więc nie może być osoba, która jest dłużnikiem albo wierzycielem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, bratem, siostrą ani powinowatym. Syndykiem nie może także być osoba, która jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz upadłego na podstawie innego stosunku prawnego, a także m.in. jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego itd. Oczywiście w przypadku upadłości konsumenckiej, w grę będzie w praktyce wchodzić analiza tych pierwszych przesłanek – czy syndyk jest dłużnikiem lub wierzycielem upadłego konsumenta, albo czy jest z nim spokrewniona. Ewentualnie – w przypadku byłych przedsiębiorców – w grę wchodzić może konieczność sprawdzenia czy syndyk nie był wcześniej u takiego przedsiębiorcy zatrudniony.  Warto dodać, że syndyk składa zawsze przy pierwszej czynności sądowej, stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nadzór nad majątkiem upadłego przez syndyka – Kancelaria Solvento, upadłość konsumencka Katowice.

Co do zasady syndyk pozostaje pierwszą osobą, która zostaje poinformowana o ogłoszeniu upadłości danej osoby. Następnie to syndyk, często jeszcze przed doręczeniem przez sąd postanowienia, informuje upadłego o wydanym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Pośpiech syndyka związany jest z obowiązkiem niezwłocznego objęcia nadzoru nad majątkiem upadłego konsumenta i koniecznością jego zabezpieczenia. Nadzór ten najczęściej sprowadza się do udzielenia przez upadłego stosownego pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz udzielenia pełnomocnictwa pocztowego (dosyłanie korespondencji adresowanej do upadłego na adres syndyka). Syndyk w tym czasie przekazuje również upadłemu informację na temat jego praw w toku postępowania upadłościowego oraz występujących ograniczeń z jakimi się musi liczyć na czas trwania postępowania upadłościowego.

Niezależnie od tego, syndyk pozostaje zobowiązany przez sąd do zweryfikowania sytuacji majątkowej upadłego. W tym celu zwraca się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej. Podobnie syndyk zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy sprawował funkcję członka organu spółek handlowych.

Zbieranie i weryfikowanie wierzytelności.

Jednym z kluczowych zadań syndyka pozostaje natomiast zebranie oraz zweryfikowanie zgłoszeń wierzycieli w przedmiocie wierzytelności przysługujących względem dłużnika. Innymi słowy to właśnie do syndyka wszyscy wierzyciele dłużnika zgłaszają swoje wierzytelności. Innymi słowy na stosownych formularza, każdy wierzyciel wskazuje syndykowi, jaki dług ma dłużnik wobec tego wierzyciela oraz z czego on wynika. Po otrzymaniu zgłoszenia syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w dokumentach upadłego oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy ten wierzytelność uznaje. Chodzi o to aby upadły konsumenta miał prawo ustosunkować się do podanej przez wierzyciela syndykowi, kwoty wierzytelności. W przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w dokumentach upadłego syndyk wzywa wierzyciela do złożenia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności.

Likwidacja majątku upadłego przez syndyka.

Niezależnie od powyższego syndyk realizuje również nałożony na niego obowiązek likwidacji majątku dłużnika. Wybór sposobu likwidacji dokonuje samodzielnie syndyk, niemniej musi on wziąć pod uwagę aby likwidacja była przeprowadzona w sposób który umożliwi zaspokojenie wierzycieli w największym stopniu. W praktyce owa likwidacja to po prostu sprzedaż składników majątku dłużnika. Syndyk może np. pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Z naszych doświadczeń w prowadzeniu procesu upadłości konsumenckiej w Katowicach i miejscowościach ościennych, możemy stwierdzić, że syndycy praktycznie, nie korzystają jednak z tego uprawnienia i samodzielnie likwidują majątek dłużnika. Dłużnik na tym etapie postępowania zobowiązany jest do współdziałania z syndykiem. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd może umorzyć postępowanie co w konsekwencji zamyka drogę dłużnikowi do umorzenia posiadanych zobowiązań i pozbawi dłużnika możliwości oddłużenia

Złożenie projektu planu spłaty wierzycieli przez syndyka.

Rola syndyka w toku postępowania upadłościowego dotyczącego konsumentów, kończy się z chwilą złożenia projektu planu spłaty wierzycieli do sądu. Syndyk składa ww. projekt po zebraniu informacji na temat sytuacji upadłego, zweryfikowaniu zgłoszeń wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku wschodzącego w skład masy upadłości. Przepisy nie określają w jakim terminie syndyk zobowiązany jest do złożenia do sądu projektu, niemniej w doktrynie postuluje się aby syndyk składał projekt planu spłaty możliwie jak najszybciej, po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i zakończeniu likwidacji masy upadłości. Co ważne złożenie projektu do sądu musi być poprzedzone przedłożeniem projektu wierzycielom oraz upadłemu, którzy mają prawo w terminie 14 dni na ustosunkowanie się do jego treści.

Wynagrodzenie syndyka.

Syndyk za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Jest ono ustalane przez sąd przy uwzględnieniu wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania. Wynagrodzenie powinno zostać pokryte z masy upadłości, jednakże w sytuacji w której w masie upadłości brak jest wystarczających środków wynagrodzenie pozostaje ono pokryte przez Skarb Państwa.

Kancelaria Solvento w Katowicach, to zespół specjalistów i doradców, którzy pomagają w przeprowadzeniu przez cały proces upadłości konsumenckiej. Mamy nadzieję, że „odczarowaliśmy” trochę pojęcie i rolę syndyka w całym procesie upadłości konsumenckiej.  Zachęcamy do kontaktu, jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka Katowice – pomożemy.