Upadłość konsumencka Katowice, Krajowy Rejestr Zadłużonych

Na łamach bloga Kancelarii Solvento poruszamy kwestię Krajowego Rejestra Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych czyli kompletny Rejestr dłużników – także tych którzy ogłosili upadłość konsumencką.

Z dniem 1 grudnia 2021 roku w życie ma wejść ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Utworzony na jej podstawie rejestr, ma zawierać szereg informacji służących w głównej mierze zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Powstanie powyższej regulacji prawnej stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

Co ważne, nasz krajowy ustawodawca, przygotowując projekt ww. ustawy, podszedł kompleksowo do zagadnienia niewypłacalności, tworząc przynajmniej w założeniach kompletny rejestr dłużników. Docelowo rejestr ten będzie zawierał informacje o podmiotach niewypłacalnych (w stanie upadłości), podmiotach zagrożonych niewypłacalnością (w restrukturyzacji) oraz podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Kto może być wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych – tłumaczą eksperci Kancelarii Solvento.

Wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych został przewidziany dla:

  1. podmiotów względem których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe;
  2. wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli względem spółki ogłoszono upadłość;
  3. podmiotów wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyskano sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  4. osób fizycznych wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie informacje zostaną udostępnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W zależności od podstawy wpisania danego podmiotu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych odmienny pozostaje zakres danych widoczny w rejestrze. Najszerszy zakres informacji zostaje udostępniony względem podmiotów wskazanych w pkt. 1, a tj. względem których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W rejestrze znajdziemy o nich takie informacje jak imię i nazwisko / firmę, adres zamieszkania / siedziby, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP) szczegółowe dane prowadzonego postępowania, etapu prowadzonego postępowania czy też informacje o składzie i stanie masy upadłości.

Mniej szczegółowe dane rejestr będzie udostępniał o podmiotach o których mowa w pkt. 2. Tutaj podane zostaną informacje niezbędne do wytoczenia ewentualnego postępowania sądowego z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej. W rejestrze znajdziemy zatem m. in. imię i nazwisko / firmę, adres zamieszkania / siedziby, oraz numery identyfikacyjne (PESEL, KRS) wspólnika spółki osobowej.

Stosunkowo szeroki zakres informacji zostanie ujawniony o podmiotach o których mowa w pkt. 3. W rejestrze zostaną udostępnione dane dłużników zawierające: imię i nazwisko / firmę, siedzibę (w przypadku osób fizycznych nie będzie publikowana informacja o adresie zamieszkania), numery identyfikacyjne (PESEL, KRS), datę umorzenia postępowania, dane organu prowadzącego postępowanie, sygnatury sprawy a także kwotę zadłużenia ze wskazaniem podstawy prawnej.

Względem dłużników alimentacyjnych, pozostających w zwłoce za co najmniej 3 miesiące, rejestr będzie zawierał informacje w zakresie: imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych organu prowadzącego postępowanie, sygnatury sprawy a także kwoty zadłużenia ze wskazaniem podstawy prawnej.

Platforma internetowa z rejestrem dłużników.

Rejestr, zgodnie z założeniami ustawy, ma być prowadzony w formie platformy internetowej. Informacje podane w rejestrze, zgodnie z art. 4 ustawy mają być jawne. Można zatem się spodziewać,
że technicznie dane w rejestrze będą udostępniane w analogiczny sposób jak to ma obecnie miejsce w przypadku platformy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Podając dane kontrahenta będziemy mogli zweryfikować czy względem osoby takiej nie ogłoszono upadłości lub czy też nie posiada nieuregulowanego zadłużenia.

Czarna lista kontrahentów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wprowadzony wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista) umożliwia weryfikację kontrahenta
w zakresie jego aktualnego statusu w podatku VAT. Wykaz ten w pewien sposób ułatwia weryfikację rzetelności oraz wiarygodności danego kontrahenta. Natomiast ten w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, stanowić będzie swojego rodzaju czarną listę kontrahentów, z którymi podjęcie współpracy będzie co najmniej  ryzykowne.

Wprowadzone przez ustawodawcę kryteria wpisu do rejestru, szczególnie w odniesieniu do podmiotów względem których prowadzone było bądź jest postępowanie egzekucyjne, z całą pewnością uchroni od zawarcia umowy z nierzetelnym kontrahentem. Jednocześnie, odstąpienie od wprowadzenia do rejestru informacji o każdym prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, również wydaje się być w pełni uzasadnione. Niejednokrotnie bowiem w praktyce zdarza się, że dopiero od komornika dowiadujemy się o wydanym przez sąd (najczęściej w Lublinie) orzeczeniu obowiązku zapłaty, często przedawnionego bądź bezpodstawnego zadłużenia. W myśl projektowanej ustawy, nasze dane nie zostaną ujawnione w rejestrze od razu, co umożliwi nam dokonanie płatności bądź też odwołanie się od wadliwego orzeczenia.

Kancelaria Solvento – upadłości konsumenckie, to zespół specjalistów w dziedzinie upadłości. Zawsze kompleksowo, starannie oraz profesjonalnie prowadzimy sprawy naszych Klientów.  Zachęcamy do kontaktu, jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.