Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości

Czy jest możliwość złożenia ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości?

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości

Poniżej przedstawimy Państwu prawną analizę prawną ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości . Dowiecie się w szczególności, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po nowelizacji przepisów ustawy prawo upadłościowe może zostać złożony bez obaw. Innymi słowy, czy może być złożony ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – zwłaszcza w kontekście zmian stanu prawnego.

Czy wykreślenie z ustawy prawo upadłościowe negatywnej przesłanki do ogłoszenia upadłości,
w postaci wcześniej prowadzonego postępowania upadłościowego, dopuszcza możliwość złożenia ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości? Odpowiedź brzmi – tak, choć uzasadnienie nie jest takie oczywiste.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed nowelizacją z dnia 24 marca 2020 roku.

Przypomnijmy sobie jak to było przed nowelizacją przepisów ustawy prawo upadłościowe. Sąd podczas rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zobowiązany był do zbadania, czy w okresie dziesięciu lat przed dniem jego zgłoszenia w stosunku do dłużnika prowadzono już wcześniej postępowanie upadłościowe. W przypadku stwierdzenia, że takie postępowanie miało już miejsce sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości chyba, że przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W dniu 24 marca 2020 roku w wyniku nowelizacji z ustawy prawo upadłościowe usunięty został art. 4914, który zawierał katalog negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości, w tym i ww. przesłankę wcześniej złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to zatem, że okoliczność wcześniej złożonego wniosku automatycznie nie skutkuje oddaleniem dalszych wniosków o ogłoszenie upadłości.

Zatem czy ustawodawca dopuścił możliwość nieograniczonego składania wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Otóż nie, albowiem w toku postępowania upadłościowego zastosowanie znajdują również przepisy kodeksu postępowania cywilnego w tym zasada powagi rzeczy osądzonej. Stanowi ona o tym, że jeżeli w danej sprawie, pomiędzy tymi samymi stronami postępowania
w oparciu o tą samą podstawę prawną i faktyczną wydane zostało prawomocne orzeczenie
to niedopuszczalne jest ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcia sprawy. Innymi słowy, jeżeli dłużnik złożył już raz wniosek o ogłoszenie upadłości, który został oddalony, to ponowny wniosek dłużnika oparty na tych samych okolicznościach faktycznych zostanie odrzucony bez jego merytorycznego rozpoznania.

Jak więc powyższe twierdzenia mają się do odpowiedzi twierdzącej na zadane na wstępie pytanie. Należy tutaj rozróżnić dwie sytuacje, pierwsza czyli złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na gruncie starych przepisów oraz złożenie ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości po nowelizacji, oraz druga, czyli złożenie dwóch wniosków o ogłoszenie upadłości w nowym reżimie prawnym.

Odnosząc się do pierwszej sytuacji z dużym uproszczeniem można powiedzieć, że ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości skutkować będzie jego merytorycznym rozpoznaniem, nawet jeżeli zawarte w nim twierdzenia będą analogiczne jak twierdzenia podniesione w dotychczasowym wniosku. Dzieje się tak, albowiem zmianie uległa podstawa prawna orzekania, a co za tym idzie, nie mamy do czynienia z powagą rzeczy osądzonej. Wniosek złożony przed nowelizacją został rozpoznany w oparciu o zmienione obecnie przepisy prawa, zmianie uległa sytuacja prawna w której znalazł się dłużnik, tymczasem dla zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej niezbędnym jest spełnienie kumulatywnie wszystkich wymienionych wyżej elementów (te same strony postępowania, ten sam stan faktyczny oraz stan prawny).

Natomiast w zakresie drugiej z przedstawionych sytuacji sprawa będzie wygląda zgoła odmienne. Jeżeli dłużnik zechce złożyć ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd podda analizie czy stan faktyczny wskazany we wniosku uległ zmianie. W przypadku w którym sąd uzna, ze dłużnik powołuje się w uzasadnieniu na te same okoliczności, wówczas będzie zobowiązany do odrzucenia wniosku
z uwagi na omawianą zasadę powagi rzeczy osądzonej. Takie rozpoznanie sprawy nie będzie czymś nowym w orzecznictwie. Podobne wyroki były już wydawane przez sądy w stosunku do wniosków składanych na podstawie starych przepisów, a w których to sprawach upłynął 10 letni okres przerwy.

Zmiana stanu prawnego a ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, pomimo zmiany w przepisach ustawy prawo upadłościowe dłużnik może złożyć ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości , bez potrzeby oczekiwania na upływ jakiegokolwiek terminu, niemniej nadal może się liczyć z jego odrzuceniem. Nieprawidłowo sformułowany wniosek o ogłoszenie upadłości w konsekwencji może prowadzić do całkowitego zamknięcia drogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.